Публічна оферта про укладання договору про надання послуг

Фізична особа-підприємець Суханов Юрій Анатолійович (далі – “Виконавець”), зареєстрований та чинний відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

1. Терміни та загальні положення

1.1. Послуги — набір послуг у сфері інформаційних технологій, що надаються Виконавцем у порядку та на умовах, визначених цим Договором, які є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Публічна оферта — пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

1.3. Сайт Виконавця — веб-сайт у мережі Інтернет, розташований на домені redtriangle.net, який є офіційним джерелом інформування Користувачів про Виконавця та послуги, що їм надаються.

1.4. Акцепт — повне, безумовне та беззаперечне прийняття Користувачем умов Публічної оферти цього Договору та Програми відповідного Курсу.

1.5. Користувач — фізична особа, яка досягла 18-річного віку та здійснила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, та сплатила вартість Послуг.

1.6. Сторони — Виконавець та Користувач.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Користувачеві послуги у сфері інформаційних технологій, а саме комп'ютерного програмування, розміщення інформації на веб-сайтах та консультацій у сфері інформатизації, відповідно до умов цього Договору, а Користувач зобов'язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.

>

2.2. Сторони домовилися, що детальний опис та вартість послуг є предметом додатку до цього Договору, якщо у такому описі є потреба.

3. Права та обов'язки Виконавця

3.1. Виконавець має право: 3.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором.

3.1.2. Отримати за послуги, що надаються, оплату у розмірах та в строки, передбачені цим Договором.

3.1.3. Відмовитися від надання Послуг Користувачеві із зазначенням або без зазначення причин відмови.

3.2. Виконавець зобов'язується:

3.2.1. Надавати Користувачеві Послуги в обсязі відповідно до цього Договору та додатків до цього Договору.

3.2.2. Інформувати Користувача про хід виконання робіт на замовлення.

3.2.3. Повернути Користувачеві оплату у разі відмови від надання Послуг за винятком оплати вже виконаної роботи.

3.2.4. Дотримуватися конфіденційності щодо переданої Виконавцю інформації та ходу надання Послуг, якщо інше не передбачено законодавством України.

4. Права та обов'язки Користувача

4.1. Користувач має право:

4.1.1. Отримати послуги належної якості та у визначений термін.

4.1.2. Вимагатиме інформацію від Виконавця про хід виконання робіт.

4.2. Користувач зобов'язується:

4.2.1. Надати Виконавцю всю необхідну інформацію для надання необхідних послуг.

4.2.2. Своєчасно оплачувати Послуги у розмірах та у строки, встановлені цим Договором та додатками до нього.

4.2.3. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору щодо організації надання Послуг.

5. Вартість послуг та порядок оплати

5.1. Загальна вартість Послуг, надана Користувачеві за цим Договором, складає загальну суму Послуг, замовлених у Виконавця.

5.2. Вартість конкретної Послуги визначається Виконавцем та розміщується на Сайті або обумовлюється у додатку до цього Договору, який укладається з Користувачем.

5.3. Оплата за надані Послуги здійснюється на розрахунковий рахунок Виконавця у безготівковій формі.

5.4. Оплата за надані Послуги може бути здійснена авансом або після надання Послуг, але не пізніше ніж протягом 7 днів після надання Користувачеві акта про виконану роботу.

6. Відповідальність Сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, які не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійними лихами, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади чи управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

7. Припинення Договору

7.1. Дія цього Договору може бути припинена за згодою Сторін.

7.2. Дія цього Договору може припинятись з волі однієї із Сторін після оплати за вже надані Послуги.

7.3. Дія цього Договору може бути припинена в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

8. Повернення коштів за не надані Послуги

8.1. У випадку, якщо оплату було здійснено авансом, а Послуга не була надана або була надана лише частково з вини Виконавця або через відмову Користувача, Користувач має право вимагати повне або часткове повернення коштів.

8.2. Заява про повернення має бути оформлена в електронній формі та надіслана на e-mail Виконавця (як у реквізитах п.13) не пізніше ніж протягом 3 (трьох) місяців з моменту відмови від надання або отримання Послуг.

8.3. Повернення коштів здійснюється протягом 30 календарних днів.

8.4. Якщо сплачена Послуга не була надана через відмову Користувача в отриманні Послуг, від суми, що повертається, віднімається 10% сервісний збір.

8.5. За домовленістю Сторін оплата за не надані замовлені Послуги може бути використана для оплати інших Послуг Виконавця.

9. Обробка персональних даних

9.1. Користувач підтверджує, що добровільно та безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та/або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів та адреси електронної пошти, і т.д.) у базі персональних даних Виконавця, у тому числі на збір, реєстрацію, включення до бази даних, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання, розповсюдження (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних метою виконання зобов'язань за цим Договором та з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

9.2. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам у мінімально необхідних обсягах і лише з метою виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають об'єктивній причині збору відповідних даних.

9.3. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року зі змінами та доповненнями.

10. Термін дії Оферти

10.1. Ця Публічна оферта набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця та діє до моменту її відкликання Виконавцем.

10.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни до умов Оферти та/або відкликати Оферту будь-якої миті на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

11. Інтелектуальна власність

11.1. Виконання Послуг за цим договором не передбачає передачі прав на Інтелектуальну власність.

11.2. Будь-які програмні та дизайнерські рішення Виконавця, вироблені в процесі надання Послуг, не можуть бути власністю Користувача, якщо інше не обумовлено додатками до цього Договору.

11.3. Деякі програмні та дизайнерські рішення Виконавця, вироблені в процесі надання Послуг, можуть залишатися власністю Виконавця, що має бути обумовлено на Сайті в описі даних Послуг (програмних продуктів) або у додатку до цього Договору, що складається з Користувачем індивідуально.

12. Заключні положення

12.1. Сторони встановили, що будь-які суперечки та претензії будуть вирішуватись сторонами шляхом переговорів.

12.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстровано та діє згідно із законодавством України, місце проживання якого також зареєстроване в Україні.

12.3. З огляду на п. 11.2. цього Договору, місцем вчинення цієї угоди та місцем надання Послуг Сторони домовилися вважати місце проживання Виконавця, зазначене у ст. 12 цього Договору.

12.4. Акцептуючи цю Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов'язані з цим Договором, розглядатимуться відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки перебувають у винятковій компетенції судів України.

12.5. Заголовки, що використовуються у статтях та пунктах цієї Оферти, використовуються лише для посилань та зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення та зміст умов цієї Оферти або її будь-якої частини.

12.6. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

12.7. У всіх випадках, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

13. Реквізити Виконавця

Виконавець: Фізична особа-підприємець Суханов Юрій Анатолійович
ІПН: 2720023931
Країна реєстрації: Україна
E-mail: magadan2000@gmail.com
Телефон: +380969696629